Zwrot VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych

Komu przysługuje zwrot VAT za tytułu zakupu materiałów budowlanych:

Zwrot przysługuje osobom fizycznym, które:

 • poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na:
 • poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.,
  • budowie budynku mieszkalnego,
  • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
  • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
   Ważne! Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego zawiera załącznik do ustawy.
 • poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22% lub wyższą (np. 23%),
 • nie są podatnikami podatku od towarów i usług i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem
 • posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego (szerzej o tytule prawnym w części dotyczącej załączników do wniosku),
 • posiadają pozwolenia na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.),
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 35).