Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to forma opodatkowana, w której decydującą rolę odgrywa przychód.

Kto może być ryczałtowcem:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
 • osoba fizyczna osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze;
 • osoba fizyczna, u której wysokość przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczyła równowartości 250 000 € w poprzednim roku podatkowym;
 • osoba fizyczna nie świadcząca usług wymienionych w załączniku 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • podatnicy nie wykonujący działalności na rzecz byłych pracodawców;
 • podatnicy nie osiągający przychodów z tytułu prowadzenia aptek, lombardów, działalności kantorowej, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym czy świadczenia usług wymienionych w załączniku 2 do ustawy (m.in. usług reklamowych, pośrednictwa finansowego, usług detektywistycznych i ochroniarskich, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych).

Obowiązki w zakresie ryczałtu:

 • pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składane naczelnikowi urzędu skarbowego;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie ewidencji przychodów;
 • przechowywanie dokumentów źródłowych;
 • wyliczenie kwoty należnego ryczałtu oraz jego wpłata na konto właściwego urzędu skarbowego;
 • złożenie zeznania PIT-28 w terminie do końca lutego.

Stawki ryczałtu:

 • 20% – od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów – lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, technik dentystyczny,
  felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz, nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,
 • 17% – od przychodów ze świadczenia usług – m.in.: hotelarskich, parkingowych, fotograficznych, w zakresie oprogramowania, pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, organizowania wystaw, targów, wynajmu i dzierżawy samochodów,
 • 12,5% – od przychodów ponad kwotę 100 000 zł z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • 10% – od przychodów ze zbycia praw majątkowych lub nieruchomości należących do majątku firmy,
 • 8,5% – od przychodów m.in.: z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %,
  z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł, ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego,
  ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
 • 5,5% – od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i robót budowlanych,
 • 3% – od przychodów z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z działalności usługowej w zakresie handlu, ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • 2% – od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998, nr 144 poz. 930)