Księga handlowa

Kto prowadzi księgi rachunkowe:

 • spółki prawa handlowego;
 • osoby fizyczne oraz spółki osób fizycznych, u których wysokość przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej przekroczyła równowartość  2 000 000 € w poprzednim roku podatkowym;
 • osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Obowiązki w zakresie ksiąg rachunkowych:

 • sprawdzenie dowodów źródłowych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym;
 • chronologiczne dokonywanie zapisów operacji gospodarczych w księdze głównej oraz księgach pomocniczych;
 • sporządzenie zestawienia sald i obrotów nie rzadziej niż na koniec miesiąca obrotowego;
 • inwentaryzacja aktywów nie rzadziej niż na koniec roku bilansowego;
 • wycena bilansowa aktywów i pasywów;
 • ustalenie wyniku finansowego;
 • sporządzenie sprawozdania finansowego;
 • sporządzenie zeznania podatkowego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)