Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej.

Kto prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie;
 • osoby fizyczne, u których wysokość przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczyła równowartości 2 000 000 € w poprzednim roku podatkowym.

Obowiązki w zakresie KPiR:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży;
 • przechowywanie dokumentów źródłowych;
 • sporządzanie spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków na koniec każdego roku podatkowego;
 • wyliczenie należnej zaliczki na podatek dochodowy oraz jej wpłata na konto właściwego urzędu skarbowego;
 • złożenie zeznania PIT-36 lub PIT-36L w terminie do 30 kwietnia.

Metoda kwalifikowania kosztów w KPiR:

 • metoda kasowa – polega na ujmowaniu kosztów w dacie wystawienia dowodu księgowego,
 • metoda memoriałowa – wymaga rozróżnienia kosztów bezpośrednich i pośrednich. Koszty bezpośrednie ujmowane są w okresach,w których powstają odpowiadające im przychody, natomiast koszty pośrednie ujmowane są w dacie wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1475)